Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

VD har ordet

Bästa investerare!

Under det år som gått sen jag tillträdde har vi jobbat ihärdigt med omstrukturering, att skapa ordning och reda, att helt enkelt skapa förutsättningar för att etablera en långsiktig lönsamhet i bolaget.

Under Q3 och Q4 2016 samt Q1 2017 genomfördes en ”stor-städning” av produktionen och företaget. En nysatsning på befintliga produkter och avskalning av ett antal projekt gjordes.

Företaget har i grunden mycket fina produkter och det gäller att utveckla dessa produkter istället för att försöka hitta nya produkter som skall ersätta bristande försäljning.

En specifik utveckling som vi prioriterat var att utveckla vårt Buller-plank. Buller är idag ett av samhällets största problem och det som berör flest människor. Vi har tagit fram ett helt nytt unikt koncept som klarar Trafikverkets och övriga myndigheters samtliga krav. Vi är övertygade om att Buller-plank kommer att bli en av stommarna i vår framgång.

All montering av skärmar etc har tidigare inhandlats av en underle-verantör. Detta har vi nu tagit hem och fr.o.m 1 maj 2017 tillverkas allt inhouse i våra lokaler. Detta för att dels öka förädlingsgraden internt, dels för att få bättre kontroll på både leveranser och kvalité.

En annan sak som vi prioterar högt är vår miljöprofil. Vi är stolta och kan med gott samvete kalla oss ett miljöföretag. Vi sätter miljöfrågorna i fokus redan i vår affärsidé, som är att jobba enligt den cirkulära eko-nomi- och produktionsmetoden vilket innebär att vi med fiberkomposit som bas förskönar utemiljön, förbättrar funktionen och minskar under-hållskostnaderna för ägare och nyttjare av våra produkter.

Notera att vi är unika med vår fiberkomposit, våra konkurrenter ”tvingas” lägga till tillsatser såsom lim etc. för att kunna producera det vi gör utan tillsatser. Därmed är vår produkt det mest miljövänliga på marknaden idag.

Vi har även dokumenterade livscykelanalyser utförda på våra buller-plank samt vår hylsplugg och de visar på stora miljö och klimatvinster med våra produkter. Bolaget har historiskt kämpat med ”gamla surdegar” som kostat kraft och energi och resultaten har blivit därefter. Samtidigt har genom-gången rekonstruktion och turbulens i företaget påverkat vår försäljning negativt. Vi lider fortfarande av detta men kan konstatera att vi får ett ökat förtroende i takt med att vi levererar kvalité och i rätt tid.

Den nyemission vi står inför och som även är 100 procent garante-rad, genom teckningsförbindelser samt garantiåtaganden, kommer att säkerställa att vi därefter kan koncentrera oss på vår kärnverksamhet.

Hur ser vi ut idag?

Vi har utvecklat och finslipat tekniken och har en fungerande produktion med ett stort antal produkter och system som marknadsförs och säljs till olika målgrupper, främst fastighetssektorn.

Vi har ett antal huvudprodukter som ger en grund att stå på samti-digt som vi har en bred produktflora som håller på att vidareutvecklas.

Jan-juni 2017 har gått i princip enligt plan i moderbolaget samt i dotterbolaget Polyfiber i Norge. Intäkterna har ökat med ca 60 procent och resultatet efter finansiella kostnader har ökat med ca 74 procent jämfört med 2016. Jämfört med 2015 är ökningen ca 35 procent resp ca 73 procent.

Under Q2 (april-juni) har vi gjort en ”turn around” i moderbolaget inklusive Polyfiber och lyckats visa positivt EBIT resultat. Vi har god kontroll på kostnadssidan och vid fortsatt god orderingång samt att inget oförutsett sker har vi nu möjlighet att stabilisera Bolaget.

Dotterbolaget Fröseke Panel har också gått bättre än tidigare år, men fortfarande med stor förlust varför vi nu tack vare nyemissionen kan avveckla/sälja företaget.

Varför investera i PolyPlank?

Vi är ett bolag med goda framtidsutsikter men som historiskt inte lyck-ats förvalta det.

Vi var tidigt ute, kanske alltför tidigt för att lyckas men miljömedve-tenheten har ökat kraftigt de senaste åren och lär öka ytterligare.

Varför skulle vi lyckas nu? Jo, för hela företaget har det senaste året ”omformats” både organisatoriskt och fysiskt.

Ny kompetens har tagits in både i ledning, marknad/försäljning och produktion. Vi har kraftigt förbättrat resultatet och vi rensar nu bort olönsamma delar och fokuserar på kärnverksamheten. Det finns en helt ny hunger på att verkligen lyckas och nu skall det upp till bevis att rätt satsningar är gjorda.

Allt fler inser fördelarna med att driva en verksamhet miljömässigt hållbart och att produkter måste tillverkas utan negativ miljöpåverkan. Ur ett livscykelperspektiv så kan vi påvisa att våra produkter förutom den positiva miljöaspekten också rent ekonomiskt är ett fördelaktigt val. Våra produkter är också ur design och estetik tilltalande vilket borgar för att fler och fler kommer att välja våra produkter i framtiden.

Användning av investerat kapital

Mycket har alltså hänt det senaste året och nu är det dags för en avslu-tande manöver för att möjliggöra en fokusering på kärnverksamheten, nämligen att avveckla/sälja dotterbolaget Fröseke som inte passar in i koncernens kärnverksamhet.

PolyPlank söker därför kapital för att möjliggöra denna fokusering på kärnverksamheten.

Genom att teckna aktier i PolyPlank kan du som befintlig aktieägare stärka/bibehålla din ägarandel i ett bolag som ligger rätt i tiden. Aktieä-gare som har varit med ett tag i alla olika svängningar förtjänar nu också att vara med när vi stabiliserar företaget och förväntar en stabil ökning av aktievärdet.

Välkommen att delta i företrädesemissionen!

Cay Strandén
VD, PolyPlank Aktiebolag (publ)

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se