Hållbarhetsargument

Resurseffektivitet och Cirkulär ekonomi

Den Cirkulära Ekonomins grunder bygger på att alla produkter och förbrukningsvaror ska låsas upp i ett biologiskt nedbrytbart kretslopp alternativt i ett tekniskt kretslopp. På så vis förbrukar vi inte jordens resurser som vi tidigare gjort i den linjära ekonomin där råvaror bryts och blir produkter som sedan kasseras och slängs. PolyPlanks produkter kan cirkulera i ett tekniskt kretslopp om och om igen.

Hur PolyPlank bidrar till att nå Agenda 2030-målen

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål och Agenda 2030 för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

PolyPlank bidrar till flera av de globala målens syften. Marknadsaktörer som i sin tur vill bidra till denna hållbara omställning kan göra det genom att välja PolyPlanks hållbara produkter och system.


Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
PolyPlank verkar för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt inom planetens gränser. Bolaget är kollektivavtalsanslutet och en lokal arbetsgivare på en mindre ort som vill värna om svensk tillverkningsindustri och förädling av resurser lokalt.
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
PolyPlank är en föregångare gällande hållbar industri då hela affärsidén grundar sig på att förädla icke jungfruliga råvaror till återvinningsbara produkter. Flera patent och innovationer är kopplade till tillverkningsprocessen och företaget sätter stort värde på innovationshöjd i produktutvecklingsskeden. Bolaget deltar i en rad olika forskningsprojekt där bolaget vill dela med sig av sin erfarenhet av produktion enligt den cirkulära ekonomins grunder och driva fram nya innovationer.
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
PolyPlanks återvinningsbara produkter bidrar till motståndskraftiga och hållbara städer genom att erbjuda produkter med mycket lång livslängd som ger trygga och vackra utemiljöer. LCA-studier visar att det finns många miljöfördelar med våra giftfria kompositer jämfört med målat trä eller tryckimpregnerat trä. Våra byggsystem är demonterbara och återbrukbara vilket ger flexibilitet och omställningsbarhet.
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
PolyPlank bidrar till hållbar konsumtion och produktion på flera sätt. Produkterna som tillverkas är återvinningsbara och tillverkade av icke jungfruligt material. Bolaget uppmuntrar sina kunder till långsiktiga investeringar med utemiljösystem som kräver minimalt med underhåll. De emballageprodukter vi säljer till pappersindustrin har vi ett återtagssystem för där vi rekonditionerar produkten och säljer igen till ett reducerat pris.
Mål 13: Bekämpa klimatförändringen
PolyPlank är en ansvarsfull avsättning för insamlad polyetenplast och bolaget vill förhindra att materialresursen eldas upp i våra fjärrvärmeverk. Bolagets produkter har lång livslängd vilket ger låg koldioxidpåverkan sett ut ett LCA-perspektiv samtidigt som resurspåverkan är minimal på grund av att icke jungfruliga råvaror används vid tillverkningen. Transportbehovet minimeras då regional råvara premieras och genom svensk tillverkning för en nordisk marknad.
Mål 14: Hav och marina resurser
PolyPlank kan med sin verksamhet visa på en hållbar och attraktiv avsättning för insamlad plast. Plast som annars riskerar att hamnar i haven eller i naturen. Bolaget arbetar aktivt med att synliggöra de ekonomiska möjligheterna och miljöfördelarna om vi tillsammans kan uppnå slutna plastkretslopp.

Hållbarhet i praktiken

PolyPlanks affärsidé bygger allt sedan starten på en förädlingsprocess där plastspill blir till en långlivad och återvinningsbar kompositprodukt. 1994 när bolaget bildades kallades det kretslopp. Idag kallas det Cirkulär ekonomi.

Presentation om Cirkulär Ekonomi av vår styrelseordförande AnnikaFernlund

Miljöarbete

All produktutveckling i bolaget prioriterar kretsloppstänkande. Miljöpåverkande tillsatser undviks i största möjliga utsträckning.

PolyPlank AB (publ) arbetar kontinuerligt med att reducera och förebygga miljöpåverkande faktorer.

Materialråvarorna utgörs av återvunna fraktioner plast och träfibrer samt eget produktionsspill som återanvänds till nya produkter.

PolyPlanks produktionsanläggning är en så kallad C-anläggning enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). PolyPlank AB (publ) bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken.

De ingående råvarorna består av återvunna termoplaster (ej PVC) och träfibrer som kompounderas (en eller flera polymerer blandas tillsammans med tillsatsämnen, i detta fall träfibrer).

PolyPlank deltar i ett större projekt som rör utvecklingen mot ett hållbart byggande. Det gäller ett forskningsprogram REES (Resource Efficient and Effective Solutions) som involverar doktorander från tre olika universitet, kommuner, större och mindre företag, exempelvis Volvo Cars. Projektet är 4-årigt och syftar till att ta fram kunskap, metoder och affärsmodeller för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi.

Mer utförlig information om projektet finns att läsa på projektets hemsida. Klicka här.

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB