Bolagsordning

§ 1
Bolagets firma är PolyPlank AB (publ)

§ 2
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Färjestaden, Mörbylånga Kommun.

§ 3

Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.

§ 4

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 2 000 000 och högst 8 000 000 kronor.

§ 5

Antal aktier skall vara lägst 162 500 000 och högst 650 000 000 aktier.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7
För granskning av bolagets årsredovisning jämte bokföring samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med eller utan suppleanter.

§ 8
Kallelse till årsstämma och extra stämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets hemsida. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra stämma, där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra stämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 9
På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två justeringsmän.
4. Godkännande av dagordning.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.

8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter, samt i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
10. Val av styrelse samt styrelseordförande, samt i förekommande fall, av revisorer och revisorssuppleanter.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.§ 10
Bolagets räkenskapsår är kalenderår.

§ 11
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman skall dels vara upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena 5 vardagar före stämman dels göra anmälan till bolaget senast kl 12.00 den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag. lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 12
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).


Denna bolagsordning har antagits på extra bolagsstämman den 25 april 2023.

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB