Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Pressmeddelanden

PolyPlank AB Swedish Releases

PolyPlank AB: Emballageplast från byggprodukter blir PolyPlank-profiler

Som ett resultat av våra forskningsengagemang och vårt ständiga sökande efter plast som borde räddas från förbränning kan vi nu meddela att vi i samarbete med NCC m fl  tillverkat våra originalprofiler av plastemballage insamlat från byggarbetsplatser. Detta medför att vi kommer kunna erbjuda byggherrar att binda upp det plastspill som skapas på byggarbetsplatserna i ett tekniskt kretslopp och därmed minimera fotavtrycket gällande denna fossila produkt.

PolyPlank AB; s (publ) kund ReCap Moduler har invigt sin första tvättmodul hos bostadsbolag

PolyPanks kund ReCap Moduler, har invigt sin första installation av en tvättmodul hos Telge Bostäder, Södertäljes kommunala bostadsbolag.

PolyPlank AB: VD brev september 2018

Nu är det ganska precis två år sedan jag klev in som VD med uppdraget att göra PolyPlank till ett stabilt och uthålligt lönsamt företag. Det har tagit längre tid än önskat men vi också behövt genomföra omfattande omstruktureringar av stora delar av verksamheten för att nå dit. Med de enkla ledorden Ordning & Reda samt Teamwork som bas har vi nu en effektiv organisation med konkreta ansvarsområden, riktlinjer, rutiner och tydliga mål. Effektiviseringsarbetet har bland annat lett fram till:

PolyPlank AB: PolyPlank AB (publ) lämnar First North observationsstatus

PolyPlank AB (publ) har en längre tid haft observationsstatusnotering på First North. Denna status är efter årsstämman, som hölls på Bolagets kontor, Färjestaden, Öland 2018-06-19 borttagen och PolyPlank är idag noterat utan observationsstatus.

Årsstämma PolyPlank AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Polyplanks företrädesemission fulltecknad

PolyPlank har genomfört en företrädesemission av Units om ca 8,5 MSEK (en Unit består av 1 aktie + 1 teckningsoption TO 2) med teckningstiden 24 maj - 8 juni 2018. Företrädesemissionen tecknades till 68 procent med företrädesrätt och med 9 procent utan företrädesrätt. 23 procent tecknades av garanterna.

PolyPlank offentliggör korrigerad årsredovisning för 2017

PolyPlank publicerade sin årsredovisning för 2017 den 9 maj.  Bolaget har uppmärksammat att det blivit felaktigheter i koncernens balansräkning när det gäller materiella anläggningstillgångar som upptogs till 6,1 MSEK i den tidigare versionen. Detta är korrigerat till 5,8 MSEK och eget kapital som upptogs till -1,0 är korrigerat till -0,9. 

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I POLYPLANK AB (PUBL)

Aktieägarna i Polyplank AB (publ), org.nr 556489-7998, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 19 juni 2018 kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

PolyPlank AB: PolyPlank AB (publ) bjuder in till Öppet hus 30 maj kl 11.00

PolyPlank har genomgått stora förändringar det senaste året och står nu rustat för att möta framtiden på ett framgångsrikt och hållbart sätt.

PolyPlank AB: Rättelse: Kommuniké från extra bolagsstämma i PolyPlank AB (publ)

  Bolagsstämman beslutade enligt kallelsen

             - Bolagsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen till att lyda i
                        o   §3 Bolaget skall förädla plastrestprodukter och trärestprodukter till råvara och i industriell process framställa produkter med den förädlade råvaran som bas, samt att idka därmed sammanhängande verksamhet.
                        o   §4 Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 och högst 20 000 000 kronor.
                        o   §5 Antal aktier skall vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000 aktier.
                         

             - Bolagsstämman beslutade om emission av högst 84 566 958 aktier och 84 566 958 teckningsoptioner (units) enligt följande.

Kallelse till extra bolagsstämma i Polyplank Aktiebolag (publ)

Aktieägarna i Polyplank Aktiebolag (publ), org. nr 556489-7998 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 maj 2018, kl. 10.00 på bolagets kontor, Storgatan 123, Färjestaden, Öland.

PolyPlank AB (publ); s bullerskärmsystem SBR 100 nu ljud- och hållfasthets testat och CE-märkt

PolyPlank har nu fått sitt nya bullerplankssystem SBR 100, testat och godkänt för att uppfylla Kategori B3. B3 är den högsta klassen för reflekterande bullerplank. Konstruktionen är unik eftersom den även klarar höga höjder med bibehållen styrka för snö- och vindlaster. Den genomförda ljudmätningens utmärkta resultat visar att vår konstruktion av reflekterande typ på allvar t.o.m. konkurrerar med absorberande skärmar vilket är en stor konkurrensfördel.

PolyPlank AB: Bokslutskommuniké för 2017

Det omfattande omdaningsarbetet som påbörjades vid halvårsskiftet 2016 har fortsatt under 2017.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se