Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 
  • Nyheter
  • Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier i PolyPlank AB (publ). Nyemission maj 2018

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Polyplank AB (publ) (”Polyplank” eller ”Bolaget”) med org.nr. 556489-7998 har upprättat ett Informationsmemorandum med anledning av förestående nyemission. Observera att detta dokument endast är en informationsbroschyr som innehåller ett kort utdrag ur Informationsmemorandumet och att varje beslut att investera i aktier i Bolaget ska baseras på en bedömning av Informationsmemorandumet i dess helhet.

INFORMATIONSMEMORANDUM

Informationsmemorandumet finns tillgängligt på Polyplanks hemsida samt på Hagberg & Aneborn Fondkommissions hemsida, www.hagberganeborn.se.

RISKFAKTORER

En investering i aktier är alltid förenad med risk. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande, kan komma att få en negativ påverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning, vilket kan medföra att värdet på Bolagets aktier minskar och att en aktieägare kan förlora hela eller delar av sitt investerade kapital. Innan en investering görs uppmanas investerare att läsa Informationsmemorandumet och särskilt beakta avsnittet riskfaktorer i informationsmemorandumet.

Läs mer

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden