Inbjudan till teckning av aktier

Härmed inbjuds aktieägarna i PolyPlank och allmänheten i Sverige att teckna aktier PolyPlank. Aktieägare i PolyPlank äger företrädesrätt att teckna aktier i emissionen.

Styrelsen i PolyPlank AB beslutade den 1 juni 2023, med stöd av bemyndigande som lämnades på årsstämman den 25 april 2023 om emission av aktier i PolyPlank med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Erbjudandet omfattar högst 239 694 987 nyemitterade aktier vilket tillför Bolaget motsvarande totalt 12 MSEK vid full teckning.

Rätt att teckna aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fem (5) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 0,05 SEK per aktie. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter ska vara den 14 juni 2023.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske under tiden från och med den 16 juni till och med den 30 juni 2023. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske under samma tid på särskild teckningslista och betalning för tecknade och tilldelade aktier ska erläggas inom tre bankdagar från utfärdandet av avräkningsnotan. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden och tiden för betalning, vilket ska ske senast sista dagen i teckningsperioden och offentliggöras av Bolaget.

Betalning för tecknade aktier ska kunna erläggas genom kvittning.

Beslutet medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 2 708 553 SEK genom utgivande av högst 239 694 987 aktier.

De nya aktierna i Företrädesemissionen ger en utspädning om maximalt 37,5% om Företrädesemissionen tecknas fullt ut.

För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter varvid tilldelning i första hand ska ske till tecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen, och vid överteckning i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till övriga som anmält sig för teckning utan stöd av teckningsrätter. Om tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje och sista hand ska eventuella återstående aktier tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Fullständiga villkor återfinns i avsnitt ”Villkor och Anvisningar” i detta memorandum.

Färjestaden juni 2023 
PolyPlank AB (publ)
Styrelsen

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB