Vi tillverkar unika kompositprofiler helt utan tillsatser- enligt en patenterad process
Kontakt: Tel: +46 485-66 44 80 | E-post: info@polyplank.se

Bolaget i korthet

PolyPlank AB (publ), med organisationsnummer 556489-7998 och säte i Färjestaden, Mörbylånga kommun, Kalmar län, är ett publikt aktiebo-lag som stiftades 1994 och har bedrivit verksamhet allt sedan dess. Bolaget har utvecklat en unik metod att tillverka produkter av polymer-baserad fiberkomposit som produceras av återvunna termoplaster och fibrer där trä är ett alternativ. Det som gör kompositen unik är att inga tillsatsämnen (kopplingsagenter) behövs i tillverkningsprocessen och det är detta som gör att produkterna blir helt återvinningsbara.

Produkterna är ett högkvalitativt alternativ till bland annat tryckim-pregnerat virke och har en rad konkurrensfördelar såsom rötresistens, 100 procent återvinningsbarhet och till skillnad från andra kompositer är våra produkter bearbetningsbara med vanliga träverktyg såsom hammare, såg och skruv.

Hållbar upphandling och livscykelanalyser ser vi efterfrågas allt mer och många av våra kunder har kommit långt i sitt upphandlingsarbete. Vi välkomnar detta och ser en stor konkurrensfördel för oss då vi har dokumenterade livscykelanalyser utförda på flera av våra produktgrup-per och de visar på stora miljö och klimatvinster vid användning av våra produkter.

Eftersom produkterna har en rad konkurrensfördelar har efterfrågan ökat i allt fler av Bolagets affärsområden:
  • Fastighetssektor: Miljöhus, förråd, terrassavskiljare, avskärmningar, fristående tvättstugor osv.
  • Bullerreduktion: Skärmar och plank för reducering av buller från väg och järnväg.
  • Hylsplugg: Fysiskt ändstöd i hylsor som används av pappersindu-strin
  • Andra applikationer: Profiler för vidareförädling samt BeachPlank® till terrassgolv.

Verksamhet

Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom rörelsedrivande dotter-bolag. Tillverkning och produktion sker i egna lokaler i Sverige. För-säljningen riktas dels direkt till slutkund, dels till kunder som paketerar Bolagets produkter med sina egna i erbjudanden till slutkunder.

PolyPlank fokuserar på den nordiska marknaden men har hittills haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige. Befintliga kunder omfattar bland annat Trafikverket, Skanska, NCC, PEAB, Riksbyggen, m.fl. samt privata och kommunala fastighetsbolag samt privatpersoner. Konkur-renskraftiga lösningar och miljövänliga system för fastighetsmarknaden är ett prioriterat affärsområde på grund av dess stora tillväxt- och lönsamhetspotential med goda förutsättningarna att ta större mark-nadsandelar.

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden

Kontakt

Telefon: +46 485-66 4480
info@polyplank.se