Sammanfattning

Följande sammanfattning ska ses som en introduktion och innehåller inte nödvändigtvis all information för ett investeringsbeslut. Framtidsinriktade uttalanden i detta Memorandum speglar styrelsens bedömning av hur verksamheten i PolyPlank kan utvecklas under förutsättning att gjorda antaganden uppfylls. Varje investerare måste dock själv bilda sig en uppfattning om Bolagets möjligheter och risker, och uppmanas därför att läsa dokumentet i sin helhet inför varje investeringsbeslut.

OM BOLAGET

PolyPlank AB (publ), med organisationsnummer 556489-7998 och säte i Färjestaden, Mörbylånga kommun, Kalmar län, är ett publikt aktiebolag som stiftades 1994 och har bedrivit verksamhet allt sedan dess. Bolaget har utvecklat en unik metod att tillverka produkter av polymerbaserad fiberkomposit, som produceras av återvunna termoplaster och fibrer där trä är ett alternativ. Det som gör kompositen unik är att inga t i l l s a t s ä m n e n ( k o p p l i n g s a g e n t e r ) b e h ö v s i tillverkningsprocessen och det är detta som gör att produkterna blir helt återvinningsbara.

Produkterna är ett högkvalitativt alternativ till bland annat tryckimpregnerat virke och har en rad konkurrensfördelar såsom rötresistens, 100 procent återvinningsbarhet och till skillnad från andra kompositer är produkterna bearbetningsbara med vanliga träverktyg såsom hammare, såg och skruv.

Hållbar upphandling och livscykelanalyser efterfrågas allt mer och många av PolyPlanks kunder har kommit långt i sitt upphandlingsarbete. Detta välkomnas av PolyPlank då de ser en stor konkurrensfördel då Bolaget har dokumenterade livscykelanalyser utförda på flera av produktgrupperna som visar på stora miljö och klimatvinster vid användning av produkterna.

Eftersom produkterna har en rad konkurrensfördelar har efterfrågan ökat i allt fler av Bolagets områden:

• Fastighet: Miljöhus, förråd, terrassavskiljare, avskärmningar, garage osv.

• Bullerreduktion: Skärmar och plank för reducering av buller från väg och järnväg.

• Hylsplugg: Fysiskt ändstöd i hylsor som används av pappersindustrin

• Andra applikationer: Profiler för vidareförädling samt BeachPlank® till terrassgolv.

PolyPlank var ett tjugotal år före sin tid med att se spill som en resurs. Företaget är idag en ledstjärna inom svensk produktionsindustri och bidrar genom kunskapsspridning och forskningsresultat till en mer klimatsmart och resurseffektiv omställning. Ambitionen är att hjälpa kunderna nå sina miljömål samt att alla ska värna om vår planet och dess ändliga resurser.

Koncernstruktur

I egenskap av moderbolag innehar PolyPlank 100 procent av röster och aktiekapital i, PolyPlank Entreprenad Aktiebolag, Polyplanet AB (vilande) ) samt 100% av Polyfiber AS.

Tillverkning och Marknad

Verksamheten bedrivs i egen regi samt genom rörelsedrivande dotterbolag. Tillverkning och produktion sker i egna lokaler i Sverige. Försäljningen riktas dels direkt till slutkund, dels till kunder som paketerar Bolagets produkter med sina egna i erbjudanden till slutkunder.

PolyPlank fokuserar på den nordiska marknaden men har hittills haft sin huvudsakliga försäljning i Sverige. Befintliga kunder omfattar bland annat Skanska, NCC, PEAB, Riksbyggen, m.fl., privata och kommunala fastighetsbolag, samt privatpersoner. Konkurrenskraftiga lösningar och miljövänliga system för fastighetsmarknaden är ett prioriterat affärsområde på grund av dess stora tillväxt- och lönsamhetspotential med goda förutsättningarna att ta större marknadsandelar.

Nuläge

PolyPlank är sedan ett par år nu i slutfasen av en rejäl omstrukturering, som berört Bolagets samtliga delar. En gedigen översyn av den tidigare diversifierade och spretiga produktportföljen har lett till en tydlig renodling av densamma med fokus på ett fåtal lönsamma volymdrivande produkter mot en väldefinierad B2B-marknad där det finns en god och stabil marknadsefterfrågan.

Ett effektiviseringsprogram avseende produktion och administration är avslutat där ett antal tydliga och mätbara förbättringar uppnåtts. Förbättringar har uppnåtts i betydande procenttal. Ett antal kraftfulla åtgärder inom marknadsföring har nu bearbetats under två år, dessa generera nu resultat med utökade order från bl.a. Stora Enso, NCC, Skanska, PEAB, Riksbyggen m.fl. samt privata och kommunala fastighetsbolag. Bolaget har fler skarpa offerter ute hos stora potentiella kunder nu än någonsin tidigare. Bolaget står nu, efter ett antal tunga år, väl rustat för att nå uthållig lönsamhet och stabila kassaflöden.

Hela Emissionsintäkten kommer att användas för framtids satsningar, varav

- Ca 25% kommer att gå till maskininvesteringar för att säkerställa kapacitet och kvalitet.

- Ca 75% kommer att gå till att finansiera ökat rörelsekapitalbehov p.g.a. förväntad kraftig orderökning.

Företrädesemissionen säkerställd till 72%

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser uppgående till omkring 4,6 MSEK motsvarande 38 procent och emissionsgarantier uppgående till 4,0 MSEK motsvarande 33% procent av Företrädesemissionen. Således är Företrädesemissionen säkerställd till 72% genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Garanterna erhåller en ersättning om 13 procent av garanterat

PolyPlank AB
Storgatan 123
386 35 Färjestaden
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
© PolyPlank AB