Underhållsfritt byggmaterial
- 30 års garanti mot röta.
Svenska English
Svenska English 

Marknadsaspekter

PolyPlank AB (publ) produkter klassificeras som WPC-produkter, vilket är en bred samlingsgrupp där materialsammansättningen mellan termoplast och träfiber varierar stort. WPC står for Wood-Plastic Composite.

Nordamerika

Den amerikanska marknaden som är den största avseende produkter tillverkade av WPC-material omsatte år 2011 cirka SEK 5,3 miljarder. Trex Company Inc. som är den största amerikanska producenten av WPC-produkter, omsatte SEK 1,9 miljarder under verksamhetsåret 2011. Trex Company's omsättningsdrivande produkter var främst golv för utomhusbruk, räcken och staket. Idag ersätter WPC-materialet främst impregnerat virke, då egenskaper som lågt underhåll samt fukt- och mögelresistens i materialet värdesätts av WPC-producenternas kunder. I framtiden bedömer forskare att WPC kommer att ersätta produkter där plast och aluminium används idag och därmed exponeras materialet mot en mångmiljardmarknad.

USA är den enskilt största marknaden för WPC-produkter följt av Kina, Europa och Japan. Den nordamerikanska marknaden är mer mogen och har upplevt en kraftig ökning av WPC-produkter. Försäljningsökningen har varit markant, exempelvis utgjorde marknaden för WPC-produkter till utomhusgolv under år 1999 endast tre procent av den totala marknaden i USA för utomhusgolv. Idag är marknadsandelen för WPC-produkter över 30 procent för utomhusgolv.

En av anledningarna till att marknaden för WPC-produkter är mer utvecklad i USA relativt övriga större marknader, förklaras delvis av det förbud som infördes mot användning av gifterna koppar, krom och arsenik (CCA-gifter) vid träimpregnering år 2003.

PolyPlank Marknadsaspekter

Europa

Europamarknaden för WPC-produkter har utvecklats starkt de senaste åren. Den europeiska marknaden omsätter för närvarande över SEK 1 miljard. Samma förbud mot CCA-gifterna vid träimpregnering som 2003 infördes i USA, infördes 2006 för konsumenter i Europa följt av ett generellt förbud 2008. Gifterna har visat sig svåra att ersätta om impregneringskvalitén i virket skall bibehållas. Det är även förbjudet att importera CCA-impregnerat trä till EU-området.

Norden

För närvarande är Norden PolyPlanks prioriterade marknad. Den nordiska marknaden är ännu i sin linda, varpå adekvata uppskattningar på WPC-produkternas försäljningsvärde inte finns tillgängliga. Företaget Wood K plus lyfter fram den nordiska marknaden som en marknad med stor tillväxtpotential i en analys av den europeiska marknaden från december 2009. Wood K plus bedömer även att den nordiska WPC-marknaden kommer att omsätta närmare MSEK 380, år 2015. Av den europeiska marknaden uppskattas den nordiska marknaden till cirka 5 procent.6

Det som särskiljer PolyPlanks polymerbaserade träkompositmaterial från andra tillverkare är dess höga andel plast. Detta medför att Bolagets produkter är mer motståndskraftiga mot exempelvis rötangrepp. Trä är det material som funktionsmässigt påminner mest om PolyPlanks. De ökade regulatoriska kraven för CCA-impregnerat trä till EU-området bedöms gynna marknaden för WPC.

Ungefär 80 procent av den drygt en miljon nya lägenheter som byggdes i Sverige 1965-1975, väntar på genomgripande renovering. Det gäller inte minst fasadrenoveringar och uppsnyggning av den yttre miljön. Områden inom vilka PolyPlank har många intressanta systemlösningar. Situationen är dessutom liknande i de övriga nordiska länderna. Här finns stora möjligheter för PolyPlank att vara med och ta marknadsandelar.

Marknaden för PolyPlanks produkter är således endast i sin linda. En jämförelse med det material som PolyPlank huvudsakligen konkurrerar med, trä, visar på ett årligt marknadsvärde i Sverige för impregnerat trä på SEK 7,6 miljarder enligt Svenska Träskyddsföreningen.


Se de olika modellerna

Besöksadress

Storgatan 123
386 35 Färjestaden